Cumpără

 

1. CONDIŢII GENERALE:

1.1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de desfășurare și participare la licitațiile organizate de Casa de licitaţii Vikart.
1.2. Regulamentul de licitație se completează cu dispoziţiile Codul civil român și cu orice altă dispoziție legală incidentă.
1.3. Între părți se aplică cu prioritate prezentul regulament.
1.4. Înscrierea / Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației ori participarea la licitație, personal sau prin telefon, on-line sau prin ofertă scrisă, are valoare juridică de acceptare integrală și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament de licitație.
1.5. Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună ori să semneze, ori să completeze formularul de înscriere/înregistrare este de asemenea supusă condițiilor prezentului regulament de licitație.
1.6. În cadrul Licitației organizate de Casa de licitaţii Vikart poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

2. CONFIDENȚIALITATE

2.1. Casa de Licitație Vikart nu va divulga numele deponentului și numele cumpărătorului decât dacă aceștia solicită prin cerere scrisă.
2.2. Deponenţii (consignanţi), prin actele pe care le semnează cu Vikart, garantează că obiectul de artă depus în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine, în calitate de proprietari, ori că au dreptul, prin împuternicire, de a-l vinde. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.
2.3. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Vikart toate documentele ce conferă juridic deponentului titlu asupra lotului consignat.

3. CATALOGUL DE LICITAȚIE

3.1. Înainte de desfășurarea licitației, Casa de licitaţii Vikart va publica și distribui un catalog ce va conține obiectele de artă ce urmează a fi introduse spre vânzare în cadrul licitației. Obiectele supuse vânzării vor putea fi verificate în prealabil, Casa de licitaţii Vikart garantând astfel persoanelor interesate posibilitatea de a își forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la fiecare bun în parte.
3.2. Catalogul publicat pentru licitaţie prevede în mod obligatoriu intervalul de estimare a valorii obiectului supus licitației, cât şi preţul de pornire.
3.3. Imaginile și textele din Catalog sunt supuse legilor dreptului de autor, acestea neputând fi preluate, publicate parțial sau integral decât cu acordul autorilor.
3.4. Obiectele de artă prezentate în catalogul de licitaţie sunt denumite loturi sau lot şi sunt strigăte în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie, de către persoana care conduce licitația, numit Comisar de licitatii, indicând şi preţul de pornire al acestuia.
3.5. Descrierile şi ilustraţiile obiectelor sunt indicative şi reprezintă o opinie a experţilor şi specialiştilor Vikart cu privire la obiectele de artă supuse licitaţiei.
3.6. Vikart nu răspunde pentru eventuale vicii ale bunurilor, care nu au fost semnalate de către cumpărător anterior licitației, întrucât acesta a avut posibilitatea să le cunoască. Ulterior adjudecării, Vikart nu va avea obligația să repare, ori să aducă în stare de întrebuințare niciun obiect vândut.
3.7. Durata, programul şi locaţia expoziţiilor obiectelor ce se vor licita se va face cunoscută public în prealabil, prin pagina de web www. vikart. ro, în catalogul de licitaţie, precum şi prin alte căi de publicitate. Cataloagele de licitaţie se pot procura de la sediul Vikart, din locul expoziţiei, din locul unde se organizează licitaţia, precum şi prin poştă.

4. PARTICIPAREA LA LICITAȚIE

4.1. Personal
a. Pentru a putea participa la licitația organizată de Casa de licitaţii Vikart, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare.
b. Participarea la licitaţie se face de către persoana înscrisă, prezentă în sala de licitaţie, prin ridicarea unei palete de licitare pe care se înscrie numărul de ordine atribuit participantului.
c. Comisarul de licitații va striga preţul de pornire, iar persoana/persoanele interesată/interesate vor ridica paleta, după care licitaţia va continua şi licitatorul va striga succesiv prețuri superioare în creştere până când va rămâne o singură ofertă pe care o va valida indicând numărul paletei de licitare a ofertantului.
d. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei dorinţa de a licita preţul cerut de Comisarul de licitatii, acesta va alege dintre participanţi o singură paletă, specificând-o, de regulă, în ordinea ridicării paletelor.
4.2. În absență
a. Orice persoană interesată poate participa la licitație în absenţă, fie prin formularea unei oferte scrise, fie prin telefon prin reprezentanții Casei de licitaţii Vikart, fie on-line prin platforma de licitare disponibilă în format electronic sau prin aplicația Casei de licitaţii.
b. În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ maxim, va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Regula de prioritate este: 1. oferta strigată în sala de licitaţie, 2. oferta manifestată în absenţă, prin telefon, în scris sau online.

5. ADJUDECAREA

5.1. Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care oferă preţul cel mai mare atunci când Comisarul de licitații strigă cuvântul “ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocanul de licitaţie.
5.2. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de licitare și de legea română.
5.3. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în timpul licitaţiei, în ipoteza în care un participant solicită expres acest fapt.
5.4. Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare egală sau superioară valorii minim estimate din catalogul publicat, la care se adaugă comisionul de licitație, rezerva acordului deponentului asupra vânzării lotului în această modalitate.
5.5. Comisarul de licitații poate elimina din licitaţie oricare lot dintre cele expuse şi prezentate în catalogul de licitaţie, pentru motive ce vor fi considerate de părţi drept având legătură cu bună şi diligenta desfăşurare a licitaţiei.

6. TAXA DE LICITAȚIE

6.1. Preţului de adjudecare, fie preţ de pornire, fie pas strigat de Comisarul de licitații, i se va adăuga taxa totală de licitaţie de 17 % din preţul de adjudecare (include TVA și oricare alte taxe asociate tranzacției pe teritoriul României) în condiţiile în care bunul este achitat în 7 zile calendaristice și 19 % dacă bunul este achitat în 14 zile calendaristice. În cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă separat taxa de timbru a artiștilor plastici, de 0,5%, respectiv, în cazul artei decorative și a bijuteriilor ce conțin pietre prețioase sau semiprețioase, taxa de certificare gemologică de 0,5%.

6.2. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, Vikart poate opta între:
a) a solicita cumpărătorului achitarea lotului adjudecat şi a taxei totale de licitaţie, precum şi a unei penalităţi de întârziere de 1%/zi din suma datorată;
b) a rezoluționa contractul, cu obligarea adjudecatarului care refuză plata, la plata dublului taxei totale de licitație.
6.3. În cazul în care bunul nu este achitat 15 zile calendaristice de la data licitației, Casa de licitaţii își rezervă dreptul de a oferi bunul celui care a licitat cu un pas înaintea prețului de adjudecare.

7. PLATA OBIECTULUI ADJUDECAT

7.1. Obiectul adjudecat se va achita în numerar la casieria Casei de Licitații Vikart sau prin ordin de plată în contul Vikart, Cod fiscal 40413022, CONT RO79BTRLRONCRT0514552001 (RON) Banca Transilvania şi prin card bancar.
7.2. Pentru achitarea la casierie cumpărătorul va primi documentele fiscale care se emit conform legislației din România, respectiv bon de casă, chitanță.

8. PREDAREA-PRIMIREA OBIECTULUI ADJUDECAT

8.1. Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat după achitarea sumei facturate.
8.2. Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul predării-primirii lotului adjudecat de la Casa de licitaţii Vikart la cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat către cumpărător.
8.3. Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și sub riscurile cumpărătorului, care este dator să îl preia de la sediul Casei de licitaţii Vikart în termen de 15 zile calendaristice de la primirea plăţii.
8.4. În cazul în care adjudecatarul nu ridică bunul adjudecat în termen, acesta autorizează expres  Casa de licitaţii Vikart ca, după 30 de zile de la data ținerii licitației, să transporte bunurile neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit ale cărui cheltuieli vor fi suportate de cumpărător.
8.5. De la momentul transferului bunului în depozit, orice fel de răspundere în legătură cu bunul adjudecat se transferă la cumpărător, Casa de licitaţii Vikart fiind exonerată în orice situație.
8.6. Pentru preluarea bunului, cumpărătorul va trebui să achite prețul de transport către depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună.
8.7. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 3 luni de la data depozitării externe, Casa de licitaţii Vikarat este în drept să pună din nou în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare alte cheltuieli.

9. VIKART GARANTEAZĂ ADJUDECATARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI 

9.1. Vikart emite certificatul de vânzare, conform H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile din care reies obligațiile pentruoperatorii culturali.

9.2. Clauza de garantare a autenticității angajează, din partea Vikart, obligația de garanție, fără limită de termen, fără a necesita alte forme legale ori documentare.