Vinde

 1. Orice persoană interesată în vânzarea unui bun cultural prin intermediul Casei de licitaţii Vikart îl va putea lăsa în custodie spre expertizarem gratuită de către experții noștri.
 2. Persoana interesată va aduce bunul cultural la sediul Casei de licitații Vikart din București, Str. Luigi Cazzavilan nr. 12, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 12:00 și 16:00 și sâmbătă, între orele 11:00 și 15:00. Se vor putea transmite și în format electronic fotografii și informații la adresa de e-mail: [email protected]
 3. După realizarea expertizei, se va semna contractul pentru punerea bunului în vânzare prin licitație sau prin vânzare directă. Un exemplar al contractului de custodie/consignație se eliberează deponentului.
 4. Deponentul garantează că este singurul proprietar al obiectului consignat și/sau are dreptul de a dispune de el prin vânzare, că are autoritatea necesară, a întreprins toate acţiunile necesare cerute conform legilor şi reglementărilor din România pentru a putea încheia în mod valabil acest contract şi pentru a putea îndeplini şi/sau respectă în mod corespunzător obligaţiile decurgând din acest contract şi nu mai este necesară nicio altă aprobare pentru încheierea acestui contract.
  În măsura în care, în prealabil licitației, ni se adresează în scris opoziții justificate la vânzarea bunului, din partea unor terți ce manifestă credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietății, partajelor, notificărilor executorilor judecătorești etc.), obiectul se va retrage de Casa de licitații Vikart din licitație, cu suportarea de către deponent a costurilor.
  De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar, în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.
  Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Casei de licitaţii Vikart toate documentele ce conferă deponentului titlu juridic asupra obiectului consignat.
 5. Casa de licitații Vikart stabileşte intervalul estimativ al valorii de piaţă a operei (nenegociabil) şi recomandă deponentului un preţ de pornire (negociabil), inferior limitei minime a intervalului estimativ al valorii de piaţă,  pe baza următoarelor criterii orientative:
  – tematica și dimensiunile operei
  – renumele artistului care a creat opera
  – istoricul de tranzacţionare a operelor artistului
  – cererea de asemenea opere
 6. Din prețul de adjudecare, Casa de licitații Vikart va reține comisionul aferent și orice altă taxă prevăzută de lege și va achita către vânzător diferența de preț.
 7. Doar atunci când este cazul, din prețul de vânzare Casă de licitații Vikart are obligația legală de a reține și plăti în conformitate cu dispozițiile Legii nr.8/1996, dreptul de suită ce se cuvine autorilor și urmașilor acestora, în cota procentuală prevăzută de lege și care se calculează în raport de prețulde vânzare.
  Remuneraţia datorată pentru dreptul de suită se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăşi 12.500 euro sau contravaloarea în lei:

  Sume Procent
  de la 300 la 3.000 euro 5%
  peste 3.000 până la 50.000 euro 4%
  peste 50.000 până la 200.000 euro 3%
  peste 200.000 până la 350.000 euro 1%
  peste 350.000 până la 500.000 euro 0,5%
  peste 500.000 euro 0,25%

  Consignatarul achită consignantului sumele care i se cuvin, prin virament bancar sau în numerar, pe bază de chitanță semnată de consignant (până la limita plafonului prevăzut de lege), aceasta constituind dovada achitării și, respectiv, încasării efective a acestora.

 8. Casa de licitații Vikart nu se obligă să calculeze, reţină şi vireze impozitul pe venitul obţinut de deponent prin vânzarea bunului de artă, deponentul fiind obligat, dupa caz, să declare la organele fiscale acest venit în vederea impozitării.
 9. Casa de licitații Vikart își rezervă dreptul de a publica imagini și descrieri ale bunurilor culturale primite în custodie sau consignaţie, în scopuri promoţionale.